Modernizácia a obstaranie technologického vybavenia – DRU a.s.


 

 

DRU a.s., na základe svojej žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.


Prijímateľ
Názov:  DRU a.s.
Sídlo:  Strážska cesta 8700/6, 960 01 Zvolen
IČO:  36 033 863                          
Kód projektu: 042BB080006

Názov a opis:

Modernizácia a obstaranie technologického vybavenia – DRU a.s.

Projekt rieši zvýšenie konkurencieschopnosti podniku.

Miesto realizácie projektu: Zvolen
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Pôdohospodárska platobná agentúra

Kód výzvy: 8/PRV/2015
Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Fokusová oblasť prioritná: 3A
Opatrenie: 4 Investície do hmotného majetku – časť B. Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby
Podopatrenie: 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov