Investície do spracovania poľnohospodárskych výrobkov v DRU a.s. Zvolen

Názov projektu: Investície do spracovania poľnohospodárskych výrobkov- DRU a.s.

Cieľ a popis projektu: Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti podniku obstaraním moderných výrobných technológií, ktoré umožnia zvýšenie výkonu a vylepšenie kvality výsledných produktov. Predmetom projektu je obstaranie linky na formovanie a pečenie slaných a ochutených tyčiniek.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022.

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Opatrenie č./názov: 4 Investície do hmotného majetku
Podopatrenie č./názov: 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/ uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
Kód Výzvy: 51/PRV/2021 - AKTUALIZÁCIA Č. 4
Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
Prijímateľ: DRU a.s.
Sídlo: Strážska cesta 8700, Zvolen 960 01
Miesto realizácie projektu: Zvolen
Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 417 533,33 EUR
Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 208 766,66 EUR

https://www.mpsr.sk/,
https://www.apa.sk/